GRADONAČELNIK POŽAREVCA: Saša Pavlović Zaječarac – duša od čoveka!

“Poštovane građanke i građani. Želim da istaknem da Grad Požarevac nema kreditne zadužnosti i nema obaveza po osnovu datih garancija, trudi se da očuva stabilnost javnih finansija. Budžetska disciplina, odgovornost i transparentnost vode ka uspešnom upravljanju javnim finansijama.

Foto: pozarevac.rs

U nastojanju da se građani upoznaju o budžetu Grada Požarevca kroz kratku formu ću vam pokazati kako se puni gradska kasa, a i naši džepovi, a za uspeh Grada Požarevca lično su mi se zahvalile građanke i građani, moji članovi SNS-a, Mesne zajednice „Burjan“ ZAHVALNICOM za 950 metara asfaltiranog puta. Novac za put skinuo sam sa privatnog „očevog“ bankovnog računa i platio asfaltirani put”.

Konkursnom dokumentacijom, u delu koji se odnosi na tehničke specifikacije dobara koja su predmet javne nabavke navedena su dobra sa specifikacijom i tačnim nazivom proizvoda, koji su praćeni rečima „ili odgovarajuće“. U koloni 5 tehničke specifikacije navedeni su kataloški brojevi iz kataloga „PROMO BOX“ u kome ponuđači mogu da pogledaju izgled proizvoda koji po opisanim karakteristikama odgovara tehničkim zahtevima naručioca. Od ponuđača je zahtevano da u koloni 6 tehničke specifikacije unese robni znak/naziv proizvoda kao i naziv kataloga sa oznakom kataloškog broja u kome se mogu pogledati ponuđeni proizvodi.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda definisan konkursnom dokumentacijom je ekonomski najpovoljnija ponuda. Elementi kriterijuma za vrednovanje ponuda su cena (do 40 pondera) i isporuka originala proizvoda u skladu sa tehničkom specifikacijom naručioca (do 60 pondera). Ponuđaču koji ponudi original za 20 proizvoda iz tehničke specifikacije dodeliće se maksimalnih 60 pondera, dok će se ponuđaču koji ponudi original za manje od 5 proizvoda dodeliti 5 pondera.

Članom 73. stav 2. Zakona o javnim nabavkama definisano je da ako naručilac zahteva tačno određenu oznaku, dužan je da prihvati sve oznake koje potvrđuju da dobra, usluge ili radovi ispunjavaju zahteve odgovarajuće oznake. Članom 84. stav 2. Zakona predviđeno je da elementi kriterijuma na osnovu kojih naručilac dodeljuje ugovor moraju biti opisani i vrednovani, ne smeju biti diskriminatorski i moraju stajati u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. Ovako definisan element kriterijuma za ocenjivanje ponuda diskriminiše ponuđače koji ponude drugačije robne oznake dobara koji su predmet javne nabavke od oznaka predviđenih konkursnom dokumentacijom, jer je naručilac dužan da prihvati sve oznake dobara koje potvrđuju da dobra koja su predmet javne nabavke ispunjavaju zahteve odgovarajuće oznake. Na ovaj način narušeno je načelo obezbeđivanja konkurencije i načelo jednakosti ponuđača.

Nakon sprovedenog postupka, naručilac je sa izabranim ponuđačem Privredno društvo Majer prom doo, Beograd zaključio ugovor za nabavku dobara za reprezentaciju septembra 2019. godine, ukupne ugovorene vrednosti 981.070 dinara bez PDV-a, odnosno 1.177.284 dinara sa PD-om.

Otkrivena nepravilnost: Jedan od elemenata kriterijuma za vrednovanje ponuda je isporuka originala proizvoda u skladu sa tehničkom specifikacijom naručioca kojim se ponuđaču može dodeliti maksimalno 60 pondera. Ovako definisan element kriterijuma za ocenjivanje ponuda ograničava konkurenciju, narušava jednakost ponuđača i diskriminiše ponuđače koji ponude drugačije robne oznake dobara koji su predmet javne nabavke od oznaka predviđenih konkursnom dokumentacijom, što nije u skladu sa čl. 10, 12. i 84. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, a u vezi člana 73. stav 2. Zakona kojim je definisano da ako naručilac zahteva tačno određenu oznaku, dužan je da prihvati sve oznake koje potvrđuju da dobra, usluge ili radovi ispunjavaju zahteve odgovarajuće oznake.

Grad Požarevac je zaključio trojni ugovor o izvođenju radova 42 na rekonstrukciji objekata ergele „Ljubičevo“, Požarevac sa Ministarstvom omladine i sporta i izvođačem radova, kojeg čini grupa ponuđača: Preduzeće za trgovinu i usluge u građevinarstvu Jović – gradnja doo, Požarevac (nosilac posla), „Interklima“ doo, Vrnjačka Banja (član grupe) i „Gama sistem“ doo, Požarevac (član grupe). Tokom izvođenja radova pojavila se potreba za izvođenjem nepredviđenih i naknadnih radova na rekonstrukciji objekata ergele. Gradska uprava Grada Požarevca obratila se Upravi za javne nabavke sa Zahtevom za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka 43 i Dopunom zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka 44 za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji ergele Ljubičevo u Požarevcu, koji nisu bili uključeni u prvobitni projekat, a koji su zbog nepredviđenih okolnosti postali neophodni za izvršenjen prvobitnog ugovora o javnoj nabavci.

Na osnovu Mišljenja 45 Uprave za javne nabavke u kome se navodi da je osnovana primena pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva za javnu nabavku dodatnih radova na rekonstrukciji objekata ergele Ljubičevo, a u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama, gradska uprava Grada Požarevca donela je Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, procenjene vrednosti 1.328.462 dinara bez PDV.

Naručilac je 16. januara 2019. godine, podneo Zahtev za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka Upravi za javne nabavke u kome navodi da je u toku realizacija prvobitno zaključenog ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji ergele Ljubičevo u Požarevcu, a Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva je doneo 20. marta 2019. godine. Po sprovedenom pregovaračkom postupku, naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora, a sa ponuđačem Preduzeće za trgovinu i usluge u građevinarstvu Jović – gradnja doo, Požarevac zaključen je Ugovor za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji objekata ergele Ljubičevo u Požarevcu, ugovorene vrednosti u iznosu od 1.328.462 dinara bez PDV, odnosno 1.594.154 dinara sa PDV i rokom za izvođenje radova od 30 dana računajući od dana uvođenja u posao. Zapisnikom o primopredaji radova nije utvrđen datum uvođenja u posao za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji ergele, dok je kao datum završetka svih ugovorenih radova naveden 15. decembar 2018. godine.

U građevinskom dnevniku konstatovano je da su svi ugovoreni radovi prema predmeru i predračunu radova i sa izvedenim viškovima i nepredviđenim radovima završeni 15. decembra 2018. godine. Ukupna vrednost izvedenih nepredviđenih i naknadnih radova iznosi 1.328.462 dinara bez PDV, odnosno 1.594.154 dinara sa PDV.

Otkrivena nepravilnost: Nepredviđeni i naknadni radovi na rekonstrukciji objekata ergele „Ljubičevo“, Požarevac u iznosu od 1.594.154 dinara sa PDV izvršeni su pre sprovođenja pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, odnosno pre dostavljanja mišljenja o osnovanosti primene pregovaračkog postupka Uprave za javne nabavke, što nije u skladu sa članom 36. stav 6. Zakona o javnim nabavkama, kojim je definisano da ispitivanje postojanja osnova za sprovođenje pregovaračkog postupka zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku.

“Poštovane građanke i građani, iz dva primera možete da se uverite da sam ja duša od čoveka, koji i uživa u svom životu ispijajući „bačve“ zaječarskog piva. Zar je važno, šta generalni državni revizor Dr Duško Pejović piše. Važno je da nešto raduckamo i kraduckamo. Nemojte poštovane građanke i građani da se na mene ljutite, jer ja sam seosko dete, ima vremena, naučiću kako da vodim Grad Požarevac-mlad sam i previše za ovu funkciju koju obavaljam, zato ne zamerite vašoj duši od čoveka, vašem Zaječarcu jer VOLIM I JA VAS!”

Ova vest je samo parodija i crni humor koja služi samo za zabavu, a najgore je da od svega navedenog u tekstu je to što nije sve izmišljeno.

(Tpknews.com/M.J.)

PROČITAJ I

Leave a Reply

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Back to top button

Otkriven AdBlocker

Da bi ste nastavili dalje sa čitanjem objave, isključite AdBlocker