“VERITAS”: TPKNEWS je pre revizora pisao o svim nepravilnostima…

Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Grada Požarevca, koji prenosimo u celosti, u delu koji se odnosi na javne nabavke za 2019. i 2020. godinu i donacije nevladinim organizacijama za 2020. godinu, kod direktnih korisnika budžetskih sredstava.

Predsednica Udruženja za negovanje zdravih stilova života „VERITAS“ Požarevac, Jasmina Turudić/Foto: Screernshot Sat TV

– Gradsko veće grada Požarevca donelo je Pravilnik o ličnom pratiocu deteta i učenika, kojim se utvrđuje pravo na izbor ličnog pratioca deteta i učenika kojima je potrebna dodatna podrška, uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi jedno lice bilo angažovano kao lični pratilac, način finansiranja i kontrole rada ličnog pratioca od strane pružaoca usluge i Grada Požarevca.

Gradsko veće grada Požarevca raspisalo je, 26. decembra 2019. godine, Konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period januar – jun 2020. godine. Na osnovu Izveštaja Komisije za vrednovanje podnetih prijava za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2020. godini, Gradsko veće donelo je Odluku o raspodeli sredstava za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period januar – jun 2020. godine 89 kojom se
odobravaju sredstva Udruženju za negovanje zdravih stilova života „VERITAS“ Požarevac. Sa Udruženjem je zaključen Ugovor o dotaciji 17. januara 2020. godine za realizaciju programa „Pilotiranje usluge lični pratilac deteta“ u iznosu od 17.000.000 dinara za period januar – jun 2020. godine.

Gradsko veće grada Požarevca raspisalo je i Konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period septembar – oktobar 2020. godine od 21. jula 2020. godine i Konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period novembar – decembar 2020. godine 13. oktobra 2020. godine.

Na osnovu sprovedenih konkursa, Grad Požarevac je zaključio sa Udruženjem za negovanje zdravih stilova života „VERITAS“ Požarevac Ugovor o dotaciji 27. avgusta 2020. godine za realizaciju programa „Pilotiranje usluge lični pratilac deteta u IX i X mesecu 2020. godine“ u iznosu od 6.000.000 dinara i Ugovor o dotaciji 6. novembra 2020. godine za realizaciju programa „Pilotiranje usluge lični pratilac deteta u XI i XII mesecu 2020. godine“ u iznosu od 7.000.000 dinara.

Članom 7. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta i učenika definisano je da uslugu ličnog pratioca Grad Požarevac nabavlja od pružaoca usluge kroz postupak javne nabavke usluga socijalne zaštite. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, Grad Požarevac zaključuje ugovor sa pružaocem usluge kome je dodeljen ugovor.

Članom 64. stav 1. Zakona o socijalnoj zaštiti 90 propisano je da usluge socijalne zaštite koje obezbeđuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, a ne mogu ih obezbediti u potrebnom obimu ustanove socijalne zaštite koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, nabavljaju se od pružaoca usluga socijalne zaštite koji je za to licenciran kroz postupak javne nabavke usluga socijalne zaštite, u skladu sa zakonom koji uređuje javne nabavke, ovim zakonom i propisima donetim za njihovo sprovođenje.

Članom 39a Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) propisano je da na nabavku usluga iz Priloga 2 ovog Zakona, koji između ostalog, obuhvata i usluge socijalne zaštite, mogu da se primene odredbe ovog zakona kojima se uređuju javne nabavke male vrednosti, bez obzira na procenjenu vrednost javne nabavke.

Članom 75. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 91/19) uređen je postupak dodele ugovora i okvirnih sporazuma za nabavke društvenih i drugih posebnih usluga koje su navedene u Prilogu 7. ovog zakona, a koje između ostalih obuhvataju i usluge socijalne zaštite. Grad Požarevac je Udruženju za negovanje zdravih stilova života „VERITAS“ Požarevac u toku 2020. godine preneo sredstva u ukupnom iznosu od 22.915.564 dinara za realizovanje usluge lični pratilac deteta po dostavljenim mesečnim zahtevima za plaćanje i to za: honorare za članove projektnog tima, troškove prevoza, izradu Elaborata izdržljivosti i Metodologije za utvrđivanje cene u okviru usluge lični pratilac deteta, obavljanje sanitarnog pregleda za lične pratioce dece angažovane u vrtićima, troškove agencije za bezbednost na radu, nabavku računara, nabavku kancelarijskog materijala, nabavku zaštitnih maski i sredstava za dezinfekciju, troškove računovodstvene agencije, edukacije, putne troškove i provizije banaka.

OTKRIVENE NEPRAVILNOSTI

Grad Požarevac je usluge socijalne zaštite, odnosno usluge ličnog pratioca deteta za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 28.000.000 dinara nabavljao putem objavljivanja konkursa za pilotiranje ličnog pratioca deteta, umesto sprovođenjem postupka javne nabavke, što nije u skladu sa članom 7. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta i učenika, članom 64. stav 1. Zakona o socijalnoj zaštiti i članom 39a Zakona o javnim nabavkama koji je bio u primeni do 30. juna 2020. godine, odnosno članom 75. Zakona o javnim nabavkama koji je u primeni od 1. jula 2020. godine. Na ovaj način preuzete su obaveze i izvršeni su rashodi koji nisu u skladu sa članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu, a kojim je, između ostalog, propisano da se preuzete obaveze koje su nastale u suprotnosti sa ovim zakonom ili drugim propisom ne mogu izršavati na teret konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti.

Udruženje za negovanje zdravih stilova života „VERITAS“ Požarevac prenelo je sa namenskog podračuna otvorenog kod Uprave za trezor sredstva u ukupnom iznosu od 17.755.862 dinara za honorare za članove projektnog tima na račun otvoren u poslovnoj banci sa kojeg su vršili plaćanja, što nije u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 49) i 51) i članom 5. Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor.

ZAKLJUČAK I PREPORUKA DRŽAVNOG REVIZORA

Preporučujemo odgovornim licima Grada Požarevca da usluge ličnog pratioca deteta nabavljaju sprovođenjem postupka javne nabavke u skladu sa odredbama Pravilnika o ličnom pratiocu deteta i učenika, Zakona o socijalnoj zaštiti i Zakona o javnim nabavkama – zaključuje se u izveštaju o reviziji.

Zbog pisanja TPKNEWS-a na temu “Veritas”, tj. Udruženja koje prazni budžet Grada Požarevca, pojedini članovi komisije tog udruženja (prosvetni radnici) su izvršili diskriminaciju mnogobrojne dece u jednoj od osnovnih škola u Požarevcu.

(Tpknews.com/M.J.)

PROČITAJ I

Leave a Reply

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Back to top button

Otkriven AdBlocker

Da bi ste nastavili dalje sa čitanjem objave, isključite AdBlocker