HOĆETE DA BUDETE DIREKTOR: Raspisan javni konkurs za izbor direktora JKP „Dunav Veliko Gradište“

Opština Veliko Gradište, donela odluku o raspisivanju javnog konkursa za direktorsko mesto Javnog komunalnog preduzeća, „Dunav Veliko Gradište“ iz Velikog Gradišta.

Da bi neko dobio mesto direktora Javnog komunalnog preduzeća „Dunav Veliko Gradište“ iz Velikog Gradišta mora da ispunjava sledeće uslove:

1) Da je punoletno i poslovno sposobno.

2) Da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama.

3) Da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2) ovog stava.

4) Da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća.

5) Da poznaje oblast korporativnog upravljanja.

6) Da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova.

7) Da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke.

8) Da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

9) Da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

– Obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi.

– Obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi.

– Obavezno lečenje narkomana.

– Obavezno lečenje alkoholičara.

– Zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Mandat direktora traje 4 godine, a mesto rada je Veliko Gradište.

Javni konkurs za direktorsko mesto javnog komunalnog preduzeća, „Dunav Veliko Gradište“ iz Velikog Gradišta raspisan je 24. februara 2017. godine, a rok za podnošenje prijava je 30 dana.

Stručna osposobljenost kandidata ocenjuje se proverom sposobnosti kandidata za praktičnu primenu znanja i veština u obavljanju poslova direktora javnog preduzeća određenih u skladu sa zakonom.

Znanja kandidata ocenjuju se proverom: poznavanja jedne ili više oblasti iz koje je delatnost za čije je obavljanje osnovano javno preduzeće, odnosno poznavanja drugih delatnosti koje obavlja javno preduzeće, poznavanja propisa kojima se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i privrednih društava, propisa kojima se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa, poznavanja oblasti korporativnog upravljanja, kao i opštih propisa o radu, znanja jednog ili više stranih jezika, poznavanja rada na računaru, kao i posebnih oblasti znanja.

Veštine kandidata ocenjuju se proverom: veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, veštine rukovođenja, organizacionih sposobnosti, veštine komunikacije u međuljudskim odnosima, veštine strateškog planiranja i upravljanja i veštine upravljanja resursima (materijalnim, finansijskim, kadrovskim i drugim resursima značajnim za rad javnog preduzeća).

Uz prijavu na javni konkurs, potrebno je da se prilaže seledeći dokumenti:

  • Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci u odnosu na dan objavljivanja javnog konkursa).
  • Izvod iz matične knjige rođenih.
  • Uverenje o poslovnoj sposobnosti (izdato od strane nadležnog centra za socijalni rad, odnosno nadležnog suda).
  • Diploma o stručnoj spremi.
  • Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
  • Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo na poslovima koji supovezani sa poslovima preduzeća (potvrde, rešenja i  drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima je stečeno radno iskustvo).
  • Overena izjava kandidata data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke.
  • Uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.
  • Uverenje da kandidatu nije izrečena mera bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

– Obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi.

– Obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi.

– Obavezno lečenje narkomana.

– Obavezno lečenje alkoholičara.

– Zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs:

Skupština opštine Veliko Gradište, Komisiji za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Veliko Gradište sa naznakom: Prijava na javni konkurs za imenovanje Direktora JKP Dunav Veliko Gradište

– NE OTVARAJ

ulica Žitni trg br. 1

12220 Veliko Gradište

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

Milan Mitić, broj telefona 012/660-124. Obaveštenja o javnom konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 12:00 časova do 14:00 časova.

Napomene:

Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave biće odbačene zaključkom.

TPKNEWS/SOVG

PROČITAJ I

Leave a Reply

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Back to top button

Otkriven AdBlocker

Da bi ste nastavili dalje sa čitanjem objave, isključite AdBlocker