KOMENTARI ČITALACA

Čitaoci mogu da komentarišu vest i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljene vesti. Prilikom registracije za objavljivanje komentara na vesti objavljene na internet adesi TPKNEWS, korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji sadržaj koji:

  • povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica;
  • povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti;
  • je prevaran, obmanjujući, neistinit;
  • je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu
  • je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički;
  • promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe;
  • je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu;
  • promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.

TPKNEWS zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju i nalogu po našem utvrđenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za TPKNEWS.

Ne može se objaviti lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa bez pristanka lica čije reči, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice, takođe ni bez pristanka onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica.

Zabranjeno je modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati TPKNEWS ili modifikovati drugi sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa TPKNEWS. Zabranjeno je postavljati, hostovati ili prenositi “netražene” mailove, sms poruke ili spam poruke, virusi ili kodovi koji imaju destruktivnu prirodu.

Redakcija TPKNEWS zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara. Redakcija TPKNEWS nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje. Ne objavljuju se komentari koji predstavljaju komentar drugih (već objavljenih) komentara, kao ni polemike između komentatora, osim u slučaju drugačije procene redakcije TPKNEWS.

Leave a Reply

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Back to top button

Otkriven AdBlocker

Da bi ste nastavili dalje sa čitanjem objave, isključite AdBlocker